• RODO

    Napisane: . Opublikowano w Uncategorised

    INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

    1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie; Rogolin 4a, 26-807 Radzanów.
    2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Agnieszkę Radtke, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@psprogolin.pl.
    3. Cel przetwarzania i podstawa prawna:

    W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie - Prawo Oświatowe z dn. 7 września 1991 r. (z. U. z 2017 r., poz. 2198) W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

    1. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
    2. Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
    3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji Konkursów.
    4. Ma Pan/Pani prawo: - dostępu do swoich danych osobowych,

    - sprostowania nieprawidłowych danych,

    - żądania usunięcia danych,

    - żądania ograniczenia przetwarzania danych,

    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

    -przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
    na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

    1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie.
    2. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
    3. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika
     z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie
     z konsekwencjami, np. nieprzyznanie świadczenia itd.
    4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Proszę wpisać adres mailowy taki jaki Państwo podaliście przy zgłoszeniu IOD
     do UODO.